Informujemy, że z dniem 01.04.2021 r. Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
przeniesiony został do budynku Urzędu Miejskiego przy Rynku 10

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne położonych w na terenie Głogowa winni złożyć pisemne oświadczenia o pozostaniu lub wystąpieniu z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Czytaj więcej

Witamy na stronie www.czystyglogow.pl
Herb miasta GłogówJest to oficjalna strona Gminy Miejskiej Głogów, która ma za zadanie przybliżyć mieszkańcom Głogowa kwestie dotyczące zorganizowanego gminnego systemu gospodarki odpadami. Umieszczane treści pozwalają przybliżyć zasady segregacji odpadów, oraz właściwy sposób postępowania z tzw. odpadami problematycznymi. Jest to również platforma umożliwiająca stały kontakt z mieszkańcami Głogowa i bieżące informowanie ich o wprowadzanych zmianach oraz organizowanych eko-akcjach na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie oraz do udziału we wszystkich ekologicznych projektach realizowanych przez Gminę Miejską Głogów.
Pracownicy Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Wyszukaj na stronie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o działaniach w zakresie ekologii

Strona internetowa DGL EKO(Link otwiera się w nowym oknie)

 


Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Głogów

Obwieszczenie

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne położonych w na terenie Głogowa winni złożyć pisemne oświadczenia o pozostaniu lub wystąpieniu z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Prezydent Miasta Głogowa informuje, że z dniem 30 czerwca 2021 roku zakończona zostanie umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W związku z tym planowane jest zorganizowanie przetargu na wyłonienie operatora wykonującego tę usługę w okresie
od 01-07-2021 do 30-06-2022 roku. Wobec powyższego możliwe jest dobrowolne przystępowanie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Głogowa do zbiorczego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie przepisu z art. 6c ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z poźn. zm.). Do systemu przystąpić mogą właściciele nieruchomości* niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (są to nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna) do zorganizowanego przez Gminę Miejską Głogów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przystąpienie do systemu jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

W myśl ww. przepisu właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli w Urzędzie Miejskim w Głogowie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są objęci zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów komunalnych.

W przypadku nieruchomości pozostających poza gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele takich nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są:

  • zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Głogowa, którego wykaz znajduje się na stronie internetowej pod adresem: czystyglogow.pl uwzględniającą wymogi określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów;
  • okazać ww. umowę w Urzędzie Miejskim w Głogowie;
  • złożyć w Urzędzie Miejskim w Głogowie deklarację „zerującą” dotychczasową opłatę (formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: czystyglogow.pl

 W przypadku wyrażenia zgody na przystąpienie do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy dotąd nie byli objęci gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych) należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Głogowie dodatkowo pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwaga: Zgodnie z art. 6c ust. 2b ww. ustawy nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszką mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, pozostają w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 Uwaga: Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 przywołanej powyżej ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi są obowiązani do udokumentowania w formie umowy pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za
te usługi.

 Uwaga: Na podstawie art. 6 ust. 5a ww. ustawy Prezydent Miasta Głogowa ma obowiązek kontrolowania posiadania przedmiotowych umów i dowodów uiszczenia opłat za odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

 Uwaga: Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 3 ww. ustawy Gmina ma obowiązek prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głogowie,  
w Wydziale Ochrony Środowiska.

*zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (najemca, dzierżawca, posiadacz władający całą nieruchomością tj. wyodrębnionym gruntem i związanym z nim trwale budynkiem, a nie jej częścią np. wynajętym lokalem w budynku).

 

1

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559