Dział Gospodarki
Odpadami Komunalnymi

Poczdamska 1
67-200 GłogówRODO

rodo

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa.
 2. Kontakt do Prezydenta Miasta Głogowa:
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • adres: Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych.
 4. Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • adres: Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów
 5. Dane osobowe zbierane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w tym:
  • realizacji obowiązku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • wpisu do ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • wpisu do rejestru działalności regulowanej przy spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów;
  • zmiany wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów;
  • wykreślenia z rejestru działalności regulowanej po złożeniu wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów;
  • rozpatrzenia wniosku o ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • udzielenia zezwolenia przedsiębiorcy ubiegającemu się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów;
  • zgłoszenia użytkowania (eksploatacji) zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków służących do gromadzenia nieczystości ciekłych powstałych na nieruchomości;
  • przeprowadzania przez Gminę Miejską Głogów kontroli właścicieli nieruchomości i przedsiębiorstwa odbierające stałe i ciekłe odpady komunalne w zakresie wypełniania obowiązków określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu:
  • trwania obowiązku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a po tym okresie archiwizowane przez okres 10 lat. Następnie, po uzyskaniu zgody przez właściwe archiwum państwowe, usunięte;
  • trwania obowiązku prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej, a po tym okresie archiwizowane przez 5 lat;
  • trwania obowiązku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a po tym okresie archiwizowane przez okres 10 lat;
  • ważności zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, a po tym okresie archiwizowane przez 5 lat. Po obowiązkowym okresie archiwizacji i uzyskaniu zgody od właściwego archiwum państwowego zostaną usunięte.
  • na czas prowadzonej kontroli, a po tym okresie archiwizowane przez 5 lat. Po obowiązkowym okresie archiwizacji i uzyskaniu zgody od właściwego archiwum państwowego zostaną usunięte.
 7. Do danych osobowych mogą mieć dostęp:
  • upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie;
  • upoważnieni pracownicy firm sprawujący nadzór techniczny nad systemami informatycznymi, tj.: COIG S.A. z siedzibą w Katowicach, REKORD Kraków Systemy Informatyczne Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie;
  • AKnet Tomasz Wadas – firma sprawująca opiekę serwisową strony internetowej www.czystyglogow.pl
 8. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres:
   Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.
 9. W celu skorzystania ze swojego prawa należy skontaktować się z inspektorem danych osobowych, telefonicznie lub pisemnie. Dane kontaktowe podane są w punkcie 4.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego.
 11. Podstawy prawne:
  • 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  • ustawa z dnia 06.03.2018r. Prawo przedsiębiorców;
  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
  • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  • rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia  16 lutego 2023r. w sprawie  szczegółowego  sposobu   określenia  wymagań,  jakie  powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
  • uchwała Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek;
  • uchwała Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • uchwała Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów.
  • uchwała Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
  • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

1

Ciasteczka

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559