Dział Gospodarki
Odpadami Komunalnymi

Poczdamska 1
67-200 GłogówDeratyzacja

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OBOWIĄZEK DERATYZACJI DOTYCZY WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE CAŁEGO MIASTA GŁOGOWA

deratyzacja

Zgodnie ze wskazaniami w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia zabiegów deratyzacyjnych na terenie nieruchomości każdego roku w następujących terminach tj. :

§ 19.

 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zlokalizowane na terenie Głogowa oraz:
  1. cała sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz deszczowej w obrębie miasta.
  2. studnie telekomunikacyjne i ciepłownicze w obrębie miasta;
  3. teren Fosy Miejskiej.
 2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się:
  1. trzykrotnie w ciągu roku na obszarze Osiedla Stare Miasto oraz Osiedla Kopernik:
   1. od 15 marca do 1 kwietnia,
   2. od 1 lipca do 15 lipca,
   3. od 15 listopada do 1 grudnia;
  2. dwukrotnie w ciągu roku na pozostałym terenie Głogowa w terminach:
   1. od 15 marca do 1 kwietnia;
   2. od 15 listopada do 1 grudnia.

Obowiązek deratyzacji (we wskazanych terminach a także doraźnie w razie potrzeby) spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

W przypadku występowania gryzoni deratyzację należy przeprowadzać również poza terminami i terenami określonymi w Regulaminie. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 ze zmianami), właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.

Ważne jest przestrzeganie pewnych zasad by nie zwiększać populacji szczurów w swoim otoczeniu takich jak:

 • Najlepiej ograniczyć wyrzucanie jedzenia, nie wyrzucać odpadów i resztek kuchennych poza kosze, zamykać klapy w pojemnikach, dbać o porządek w miejscach gromadzenia odpadów (boksach i wiatach śmietnikowych) i utrzymywać piwnice w należytym stanie porządkowym;
 • Zabrania się gromadzenia odpadów żywności poza punktami gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych, a w szczególności odpadów żywności stanowiących potencjalny pokarm dla ptactwa i zwierząt dzikożyjących oraz bezpańskich;
 • Nie należy dokarmiać ptaków w miejscach dostępnych dla szczurów, zwłaszcza wysypując pożywienie bezpośrednio na powierzchnię terenu;
 • Ważne jest by tworzyć warunki dla wolnożyjących kotów, które są naturalnymi wrogami szczurów;
 • Z chwilą rozpoczęcia deratyzacji powinny zostać wyłożone preparaty deratyzacyjne. Powinny być one uzupełniane na bieżąco przez cały czas trwania obowiązkowej deratyzacji, a jeżeli preparaty będą nadal pobierane (zjadane przez gryzonie), nawet po zakończeniu terminu. Należy na bieżąco prowadzić monitoring działań a preparat usunąć dopiero po stwierdzeniu zaprzestania pobierania przez gryzonie;
 • Jeżeli na terenie nieruchomości zaobserwujemy pojawienie się szczurów należy zawiadomić o tym jego właściciela lub zarządcę, który jest zobowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia deratyzacji.

Obowiązkowa deratyzacja oznacza to, że z chwilą rozpoczęcia deratyzacji powinny zostać wyłożone preparaty deratyzacyjne. Powinny być one uzupełniane na bieżąco przez cały czas trwania obowiązkowej deratyzacji, a jeżeli preparaty będą nadal pobierane (zjadane przez gryzonie), nawet po zakończeniu terminu. Należy na bieżąco prowadzić monitoring działań a preparat usunąć dopiero po stwierdzeniu zaprzestania pobierania przez gryzonie.

Zaleca się aby właściciele nieruchomości przestrzegali obowiązkowej deratyzacji nieruchomości, by działania były jak najbardziej kompleksowe.

Niezmiernie ważne jest przestrzeganie pewnych zasad by nie zwiększać populacji szczurów w swoim otoczeniu. Bezpieczne pozbywanie się odpadów (zwłaszcza resztek żywności), nie stosowania młynków koloidalnych (są one niezgodne z prawem), sposób prowadzenia ogródków gastronomicznych oraz przeprowadzanie deratyzacji w taki sposób, by działania były skuteczne pomoże w ograniczeniu populacji szczurów.

Ze względu na otrzymywane sygnały od mieszkańców miasta prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie bagatelizowania zjawiska występowania gryzoni.

Objaśnienia: Art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 ze zmianami)

Art. 22.

 1. Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:
  1. prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;
  2. zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;
  3. usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości;
  4. usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.
 2. W razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną, minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania sanitarnohigieniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, a także sposoby postępowania mające na celu zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym, oraz kwalifikacje osób uprawnionych do realizacji procedur czystości i dekontaminacji, w zakresie:
  1. lokalizacji obiektów produkcyjnych, usługowych oraz handlowych,
  2. minimalnej ilości i powierzchni oraz przeznaczenia pomieszczeń wchodzących w skład obiektów produkcyjnych, usługowych oraz handlowych,
  3. procedur utrzymania czystości i dekontaminacji,
  4. warunków produkcji, świadczenia usług i prowadzenia handlu

1

Ciasteczka

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559