Menu

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013r. zwany potocznie „rewolucją śmieciową” stworzył podwaliny nowych zasad gospodarowania odpadami. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach dała gminom na terenie całego kraju prawo decydowania o kształcie gospodarki odpadami na ich terenie. Z mocy ustawy gminy zostały zawiązane do odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, ustawa pozostawiła organom prawodawczym gmin, prawo wyboru co do przejęcia obowiązków odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Przyjmując szereg uchwał regulujących materię związaną z gospodarką odpadami komunalnymi Radni Gminy Miejskiej Głogów postanowili:

 • włączyć do systemu nieruchomości niezamieszkałe takie jak:

- garaże wolnostojące1

- Rodzinne Ogrody Działkowe2

- nieruchomości mieszane ( tj. w części stanowiące nieruchomości zamieszkałe i w części stanowiące nieruchomości niezamieszkałe- lokale usługowe)3

Uregulowano również kwestię opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na mocy Uchwały Nr XXXVI/230/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 lipca 2012r w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik, ustalono następujące stawki opłaty w nieruchomościach zamieszkałych w zależności od wybranego systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

 • 16,50 zł. /miesięcznie od osoby system nieselektywny,

 • 12,00 zł./miesięcznie od osoby system selektywny.

Stawki te obowiązywały w okresie od lipca 2013r. do września 2013r jednakże uległy zmianie na mocy Uchwały Nr XL VII/310/13 z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik. Nowa regulacja prawna odnosząca się do tej materii obowiązuje od 1 października 2013r. do chwili obecnej. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została zmieniona z ilości osób zamieszkujących nieruchomość na gospodarstwa domowe jednorodzinne, gospodarstw dwuosobowe itp. Jej kształt prezentuję się w następujący sposób, w nieruchomościach zamieszkałych w zależności od wybranego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj.:

 • system nieselektywny

- gospodarstwo domowe jednoosobowe- 12 zł. / miesięcznie od gospodarstwa domowego,

- gospodarstwo domowe dwuosobowe – 24 zł. / miesięcznie od gospodarstwa domowego,

- gospodarstwo domowe trzyosobowe - 36 zł. / miesięcznie od gospodarstwa domowego,

- gospodarstwo domowe czteroosobowe- 48 zł. / miesięcznie od gospodarstwa domowego,

- gospodarstwo domowe pięcioosobowe- 60 zł. / miesięcznie od gospodarstwa domowego,

- gospodarstwo domowe sześcioosobowe- 72 zł. / miesięcznie od gospodarstwa domowego,

- gospodarstwo domowe siedmioosobowe i większe – 84 zł./ miesięcznie od gospodarstwa domowego,

 • system selektywny

- gospodarstwo domowe jednoosobowe- 9,50 zł. / miesięcznie od gospodarstwa domowego,

- gospodarstwo domowe dwuosobowe – 18,50zł. / miesięcznie od gospodarstwa domowego,

- gospodarstwo domowe trzyosobowe – 26,50 zł. / miesięcznie od gospodarstwa domowego,

- gospodarstwo domowe czteroosobowe- 34 zł. / miesięcznie od gospodarstwa domowego,

- gospodarstwo domowe pięcioosobowe- 41,50 zł./ miesięcznie od gospodarstwa domowego,

- gospodarstwo domowe sześcioosobowe- 48,50 zł./ miesięcznie od gospodarstwa domowego,

- gospodarstwo domowe siedmioosobowe i większe – 49,50 zł./miesięcznie od gospodarstwa domowego,

W świetle nowych zmian gminy zobowiązane były do zorganizowania przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych w nieruchomościach objętych systemem. Celem zorganizowanego postępowania przetargowego było wybranie najkorzystniejszej oferty złożonej przez poszczególnych wykonawców. W wyniku tych działań Gmina Miejska Głogów podpisała umowę z Głogowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym SITA Sp. z o.o. , która obowiązuje od 01.07.2013 do 30.06.2017.

Zorganizowany system odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy, opiera się na odbiorze odpadów selektywnych jak i zmieszanych bezpośrednio z nieruchomości jak i przyjmowania odpadów selektywnie zgromadzonych w ramach ponoszonej miesięcznej opłaty w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w skrócie PSZOK. Na terenie Gminy Miejskiej Głogów funkcjonują dwa PSZOK –i usytuowane przy, ul. Transportowej 6 ( przy starej zajezdni MPK) i Przemysłowej 7a (obok siedziby GPK SITA Głogów). Punkty te czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 18.00 w soboty od 8.00-14.00. Ze względu na zróżnicowaną strukturę zabudowy tkanki miejskiej opierającej się w głównej mierze na zabudowie wielolokalowej, z nielicznym udziałem nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, wypracowano dwa główne modele odbioru zgromadzonych na terenie nieruchomości odpadów:

 • Model zabudowy wielolokalowej: opierający się na selektywnym gromadzeniu odpadów „u źródła” w tzw. systemie pojemników typu dzwon, siatkowe. Wspomagany odbiorem odpadów zmieszanych w zależności od liczby kondygnacji w danej zabudowie, z częstotliwością dwa albo trzy razy w tygodniu.

 • Model zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej: opierający się na selektywnym gromadzeniu odpadów „u źródła” w tzw. systemie workowym z podziałem na pięć podstawowych frakcji odpadów( bioodpady, makulatura i odpady wielomateriałowe, plastik, szkło białe, szkło kolorowe), odbieranym co dwa tygodnie bezpośrednio z nieruchomości. Wspomagany odbiorem odpadów zmieszanych z częstotliwością raz w tygodniu.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zobowiązane są do przyjmowania następujących rodzajów odpadów : makulatura i opakowania wielomateriałowe, plastik, szkło białe, szkło kolorowe, bioodpady odpady zielone z przydomowych ogródków, metal, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady problemowe. Dodatkowo system wspomagany jest poprzez:

 • zbiórkę przeterminowanych leków w 22 aptekach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Głogowa,

 • odbiór dwa razy do roku bezpośrednio z nieruchomości w formie wystawki odpadów wielkogabarytowych.

Gmina Miejska Głogów prowadzi stały monitor składu odpadów komunalnych, obieranych bezpośrednio z nieruchomości. Dodatkowo cyklicznie zlecane są badania składu morfologicznego odpadów komunalnych, które pozwalają na realną ocenę sytuacji dotyczącej stanu gospodarki odpadami komunalnymi, oraz pozwalają na podejmowanie bardziej celowych działań, dostosowanych do konkretnych typów zabudowy znajdujących się na terenie gminy.

1 Uchwała Nr XXXVI/226/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

2 Uchwała Nr XXXVI/226/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

3 Uchwała Nr XLVII/306/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/226/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

 

Godziny pracy

 • Poniedziałek 07:30 - 15:30
 • Wtorek 07:30 - 15:30
 • Środa 07:30 - 15:30
 • Czwartek 07:30 - 15:30
 • Piątek 07:30 - 15:30

Urząd Miejski w Głogowie

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 • Robert Myśków tel. 76 726-54-80
  Urząd Miejski w Głogowie
  ul. Rynek 10 , pokój 243

Wydział Ochrony Środowiska

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Poczdamska 1
67-200 Głogów

 • Kierownik - Bożena Stanicka tel. 76 853 38 18

 • Inspektor - Irena Raszkiewicz tel. 76 853 38 13

 • Inspektor - Beata Zagumna tel. 76 853 38 16
 • Podinspektor - Izabela Bauć tel. 76 853 38 14

 • Pomoc administracyjna - Angelika Krzemień tel. 76 853 38 12

 Dział Księgowości :

 •   Księgowa - Barbara Tomaszewska tel. 76 72 65 579

 •   Kasa - Referent Lucyna Sękowska tel. 76 853 38 17

Referat Windykacji

 •   Podinspektor - Dorota Baraniak tel. 76 853 38 15

 •   Podinspektor - Monika Prorok  tel. 76 853 38 15