Dział Gospodarki
Odpadami Komunalnymi

Poczdamska 1
67-200 GłogówSystem gospodarki odpadami komunalnymi obowiązujący na terenie Gminy Miejskiej Głogów

ekorozne2

System gospodarowania odpadami komunalnymi, który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013r, zwany potocznie „rewolucją śmieciową” stworzył  podwaliny nowych zasad gospodarowania odpadami. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  dała gminom prawo decydowania o kształcie gospodarki odpadami na ich terenie.

Nieruchomości zamieszkałe obligatoryjnie (z mocy prawa) objęte zostały gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych to Rada Gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Przyjmując szereg uchwał regulujących materię związaną z gospodarką odpadami komunalnymi Rada Gminy Miejskiej Głogów postanowiła włączyć do systemu następujące nieruchomości niezamieszkałe:

 • nieruchomości mieszane (nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz prowadzona jest działalność gospodarcza),
 • garaże wolnostojące,
 • ogrody działkowe,
 • nieruchomości przeznaczone na cele usług publicznych – placówki oświatowe,
 • budynki i obiekty administracji publicznej i jednostek organizacyjnych administracji publicznej,
 • cmentarze

Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie regulują również stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oszacowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi podstawę wyboru metody obliczania stawki opłaty dla właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Pobierane opłaty muszą być zbilansowane z kosztami funkcjonowania systemu, a czynnikami mającymi wpływ na wysokość opłaty to: liczba mieszkańców w  gminie oraz ilość wytworzonych odpadów komunalnych. Ustalając wysokość opłat gmina musi brać pod uwagę maksymalne dopuszczalne stawki opłat dla danego rodzaju metody określone w ustawie.

Podstawowymi zadaniami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest: odbiór odpadów oraz ich zagospodarowanie, a za ich realizację odpowiedzialny jest podmiot wyłoniony przez gminę zwany operatorem systemu.

Gmina Miejska Głogów w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów”  zawarła umowę z przedsiębiorstwem  GPK – Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7a.

Ze względu na zróżnicowaną strukturę zabudowy miejskiej opierającej się w głównej mierze na zabudowie wielolokalowej z nielicznym udziałem nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, wypracowano dwa główne modele odbioru odpadów komunalnych zgromadzonych na terenie nieruchomości:smieci1

 • Model zabudowy wielolokalowej: opierający się na selektywnym gromadzeniu odpadów „u źródła” w tzw. systemie pojemników typu dzwon oraz pojemników na bioodpady.
  W każdym boksie śmietnikowym ustawione zostały pojemniki w kolorze brązowym na odpady ulegające biodegradacji, które odbierane są dwa razy w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 września i jeden raz w tygodniu w okresie od 1 października do 31 marca.

Wspomagany odbiorem odpadów zmieszanych z częstotliwością odbioru uzależnioną od liczby kondygnacji w danej zabudowie - dwa lub trzy razy w tygodniu.

 • Model zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej: opierający się na selektywnym gromadzeniu odpadów „u źródła” w systemie workowym: makulatura, metale i tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe oraz pojemnikowym: bioodpady. Zebrane frakcje selektywne odbierane są co dwa tygodnie bezpośrednio z nieruchomości.

Wspomagany odbiorem odpadów zmieszanych z częstotliwością raz w tygodniu.

 

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zorganizowany system odbioru odpadów komunalnych opiera się na odbiorze odpadów selektywnych  i zmieszanych bezpośrednio z nieruchomości oraz na  przyjmowaniu odpadów zgromadzonych selektywnie w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. „PSZOK”.

Na terenie Gminy Miejskiej Głogów funkcjonują trzy Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzone przez operatora systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

 • przy ulicy Transportowej 6,
 • przy ulicy Przemysłowej 7a,
 • przy ul. Komunalnej 3.

W PSZOK-ach bezpłatnie przyjmowane są wyłącznie odpady wytworzone w gospodarstwach domowych i nieruchomościach niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Odpady dostarczone do PSZOK-u muszą być posegregowane wg rodzaju odpadów, nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

Szczegółowe zasady funkcjonowania  głogowskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych określa regulamin PSZOK-ów, który dostępny jest w każdym PSZOK-u oraz na stronie w zakładce: Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK.


ekorozneDodatkowo gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi wspomagany jest poprzez:

 • zbiórkę przeterminowanych leków w 22 aptekach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Głogowa,
 • odbiór dwa razy do roku bezpośrednio z nieruchomości w formie wystawki odpadów wielkogabarytowych,
 • Miejskie Punkty Elektroodpadów – przy pomocy których prowadzona jest zbiórka drobnych elektroodpadów takich jak 💡 żarówki, 🔋 baterie, 📱 telefony i drobna elektronika, 📀 płyty CD i DVD,📼 kasety magnetofonowe VHS,🖨

Ma terenie miasta ustawione zostały dwa takie punkty, jeden z nich znajduje się na osiedlu Kopernik na targowisku przy ul. Saturna, drugi na osiedlu Piastów przy wejściu na targowisko miejskie. 

1

Ciasteczka

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559