System gospodarki odpadami komunalnymi obowiązujący na terenie gminy

ekorozne2System gospodarowania odpadami komunalnymi , który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013r, zwany potocznie „rewolucją śmieciową” stworzył  podwaliny nowych zasad gospodarowania odpadami. Nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  dała gminom na terenie całego kraju prawo decydowania o kształcie gospodarki odpadami na ich terenie.

Z mocy ustawy gminy zostały zobowiązane do odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Ustawa pozostawiła organom prawodawczym gmin prawo wyboru, co do przejęcia obowiązku odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.

Przyjmując szereg uchwał regulujących materię związaną z gospodarką odpadami komunalnymi Radni Gminy Miejskiej Głogów postanowili włączyć do systemu nieruchomości niezamieszkałe takie jak:

 • nieruchomości mieszane ( tj. w części stanowiące nieruchomości zamieszkałe i w części stanowiące nieruchomości niezamieszkałe - lokale usługowe)
 • garaże wolnostojące
 • Rodzinne Ogrody Działkowe
 • placówki oświatowe

Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie regulują również stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Regulacja prawna odnosząca się do  wysokości opłat  obowiązuje od 1 sierpnia 2019r. do chwili obecnej - uchwałą Nr X/89/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik  ustalono następujące stawki opłaty w nieruchomościach zamieszkałych w zależności od wybranego systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

 • system nieselektywny

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy od gospodarstwa domowego - wysokość opłaty uzależniona jest od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość  i wynosi:

 1. gospodarstwo domowe jednoosobowe     -  30,00 zł/miesięcznie od  gospodarstwa domowego.
 2. gospodarstwo domowe dwuosobowe    -   60,00 zł/miesięcznie od gospodarstwa domowego.
 3. gospodarstwo domowe trzyosobowe    -   90,00 zł/miesięcznie od gospodarstwa domowego.
 4. gospodarstwo domowe czteroosobowe  -  120,00 zł/miesięcznie od gospodarstwa domowego.
 5. gospodarstwo domowe pięcioosobowe  -  150,00 zł/miesięcznie od gospodarstwa domowego.
 6. gospodarstwo domowe sześcioosobowe - 180,00 zł/miesięcznie od gospodarstwa domowego.
 7. gospodarstwo domowe siedmioosobowe i większe - 210,00 zł/miesięcznie od gospodarstwa domowego.
 • system selektywny

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy od gospodarstwa domowego - wysokość opłaty uzależniona jest od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość  i wynosi:

 1. gospodarstwo domowe jednoosobowe   -  20,00 zł/miesięcznie od gospodarstwa domowego.
 2. gospodarstwo domowe dwuosobowe  -  39,00 zł/miesięcznie od gospodarstwa domowego.
 3. gospodarstwo domowe trzyosobowe  -  56,00 zł/miesięcznie od gospodarstwa domowego.
 4. gospodarstwo domowe czteroosobowe -  72,00 zł/miesięcznie od gospodarstwa domowego.
 5. gospodarstwo domowe pięcioosobowe -  88,00 zł/miesięcznie od gospodarstwa domowego.
 6. gospodarstwo domowe sześcioosobowe – 104,00 zł/miesięcznie od gospodarstwa domowego.
 7. gospodarstwo domowe siedmioosobowe i większe - 108,00 zł/miesięcznie od gospodarstwa domowego.

smieci1Ze względu na zróżnicowaną strukturę zabudowy miejskiej opierającej się w głównej mierze na zabudowie wielolokalowej, z nielicznym udziałem nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, wypracowano dwa główne modele odbioru zgromadzonych na terenie nieruchomości odpadów:

 • Model zabudowy wielolokalowej: opierający się na selektywnym gromadzeniu odpadów „u źródła” w tzw. systemie pojemników typu dzwon, siatkowiec, oraz pojemnikach na bioodpady, których odbiór gmina wprowadziła w 2017 roku
  w drodze uchwały Rady Miejskiej. W każdym boksie śmietnikowym ustawione zostały pojemniki w kolorze brązowym na odpady ulegające biodegradacji, które odbierane są dwa razy w tygodniu w okresie od 1kwietnia do 30 września i jeden raz w tygodniu w okresie od 1 października do 31 marca.

Wspomagany odbiorem odpadów zmieszanych w zależności od liczby kondygnacji w danej zabudowie, z częstotliwością dwa albo trzy razy w tygodniu..

 • Model zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej: opierający się na selektywnym gromadzeniu odpadów „u źródła” w tzw. systemie workowym z podziałem na: bioodpady, makulaturę, metale i tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe, odbieranych co dwa tygodnie bezpośrednio z nieruchomości.

Wspomagany odbiorem odpadów zmieszanych z częstotliwością raz w tygodniu.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zorganizowany system odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy  opiera się na odbiorze odpadów selektywnych  i zmieszanych bezpośrednio z nieruchomości oraz na  przyjmowaniu odpadów selektywnie zgromadzonych  - w ramach ponoszonej miesięcznej opłaty - w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w skrócie „PSZOK”

Na terenie Gminy Miejskiej Głogów funkcjonują  trzy  PSZOK – i :

przy ul. Transportowej 6  ( przy starej zajezdni MPK) i Przemysłowej 7a (obok siedziby GPK SUEZ Głogów).

Punkty te czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 18.00, w soboty od 8.00-16.00.

Centralny PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Komunalnej 3. Jego zadaniem jest  przede wszystkim przyjmowanie odpadów z budownictwa wielorodzinnego, w szczególności  odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów bio zebranych z terenów zewnętrznych nieruchomości wielolokalowych.

Rozwiązuje  to w dużej mierze problemy transportowe, a tym samym obniża koszty funkcjonowania systemu.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zobowiązane są do przyjmowania następujących rodzajów odpadów: makulatura, plastik , opakowania wielomateriałowe, szkło białe, szkło kolorowe, bioodpady, odpady zielone z przydomowych ogródków, metale, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady problemowe.

ekorozneDodatkowo gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi wspomagany jest poprzez:

 • zbiórkę przeterminowanych leków w 21 aptekach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Głogowa,
 • odbiór dwa razy do roku bezpośrednio z nieruchomości w formie wystawki odpadów wielkogabarytowych.

Gmina Miejska Głogów prowadzi stały monitor składu odpadów komunalnych, obieranych bezpośrednio z nieruchomości. Dodatkowo cyklicznie zlecane są badania składu morfologicznego odpadów komunalnych, które pozwalają na realną ocenę sytuacji dotyczącej stanu gospodarki odpadami komunalnymi, oraz pozwalają na podejmowanie bardziej celowych działań, dostosowanych do konkretnych typów zabudowy znajdujących się na terenie gminy.

W świetle przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zobowiązane są do zorganizowania przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych w nieruchomościach objętych systemem. Celem zorganizowanego postępowania przetargowego jest wybranie najkorzystniejszej oferty złożonej przez poszczególnych wykonawców. W wyniku tych działań Gmina Miejska Głogów podpisała z Głogowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym SUEZ Sp. z o.o. umowę na odbiór, transport  i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej, która obowiązuje od 01.07.2019 do 30.06.2021.

1

Ciasteczka

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559