Dział Gospodarki
Odpadami Komunalnymi

Poczdamska 1
67-200 GłogówZagospodarowanie odpadów - RIPOK

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 9e ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do przekazania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów, przeznaczonych do składowania, wyłącznie do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Natomiast zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Dolnośląskiego Gmina Miejska Głogów leży w Regionie Północnym woj. dolnośląskiego.

Budynek RIPOK

W tym regionie województwa dolnośląskiego w najbliższym sąsiedztwie gminy znajdują się cztery RIPOK zlokalizowane odpowiednio w Głogowie, Polkowicach, Lubinie i Legnicy.

Strumień odpadów komunalnych kierowany odebrany z terenu gminy trafia w 99,6% do RIPOK w Głogowie. Postępowanie takie ma na celu wypełnienie obowiązków ciążących na gminie, a dotyczących hierarchii postępowania z odpadami wynikającej z ustawy o odpadach.

RIPOK w Głogowie zlokalizowany przy ul. Krochmalnej w roku 2014 posiadała następującą wydajność:

  • instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych o wydajności 60 000 Mg/rok (na dwie zmiany) – zmieszanych odpadów komunalnych,

  • instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów o wydajności 16 000 Mg/rok,

  • instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów o wydajności 4000 Mg/rok.

Planowane na 2015r. zakończenie rozbudowy RIPOK w Głogowie pozwoli na osiągnięcie następujących wydajności:

  • instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych o wydajności 40 000 Mg/rok (w tym 38 000 Mg/rok – zmieszanych odpadów komunalnych oraz 2 000 Mg/rok odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki) w systemie jednozmianowym,

  • instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów o wydajności 18 000 Mg/rok,

  • instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów o wydajności 2500 Mg/rok (w tym 2000 Mg/rok – odpady pochodzące z selektywnej zbiórki oraz 500 Mg/rok – odpady strukturalne pochodzące z selektywnej zbiórki lub zakupione np. z nadleśnictwa).

Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 143 ustawy prawo ochrony środowiska, a także zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. poz.1052).

Stosunek masy składowanych odpadów po mechanicznym przetwarzaniu odpadów do masy odebranych zmieszanych odpadów komunalnych na istniejącej instalacji to – ok. 74 %. Posiadana technologia na instalacji MBP przy ul. Krochmalnej w Głogowie do przetwarzania odpadów komunalnych pozwalała na odzysk odpadów średnio ok.26% w skali roku (odpady przekazane do biologicznego przetwarzania i odzysku surowców wtórnych).

Uruchomienie nowej instalacji MBP przy ul. Komunalnej 3 w Głogowie pozwoli na ograniczenie masy składowanych odpadów po mechanicznym przetworzeniu odpadów komunalnych. Szacuję się, że po przetworzeniu odpadów komunalnych strumień masy odpadów (balastu) przekazanych do składowania zmniejszy się o ok. 60 -70 %. Ponadto poszukiwane są inne rozwiązania do ograniczenia masy składowanych odpadów ulegających biodegradacji – np. przekazanie do instalacji utylizacji odpadów jako paliwo alternatywne RDF.

24 kwietnia 2015 r. w Głogowie (Biechów) dokonano otwarcia Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Inwestorem była spółka GPK – SITA Głogów.  Przedsięwzięcie kosztowało 21 mln zł. Środki na inwestycję pochodziły ze środków własnych Spółki w wysokości 5 mln zł oraz z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (finansowany z Europejskiego Banku Inwestycyjnego) w kwocie 16 mln zł.

Dzięki instalacji na składowisko trafia mniej odpadów – zwiększyła się ilość odpadów poddawanych procesom odzysku, czy to mechanicznego, czy biologicznego. Instalacja składa się z sortowni o wydajności mechanicznej 40 000 ton rocznie (na jednej zmianie) oraz kompostowni z bioreaktorami o wydajności do 20 000 ton rocznie.

Dzięki inwestycji został osiągnięty nie tylko efekt ekologiczny. Spółka GPK -SITA Głogów wypełniła także w ten sposób regionalną lukę w zakresie gospodarki odpadami – w szeroko rozumianym regionie brakowało kompleksowych, nowoczesnych projektów w zakresie zagospodarowywania odpadów. Chodzi o część północną Regionu Północnego województwa dolnośląskiego, w obszarze powiatów głogowskiego i polkowickiego.

GPK – SITA Głogów od 2002 roku jest jedną ze spółek należących do Grupy SITA. Udziałowcami  w Spółce są Miasto Głogów 51% i SITA Polska 49%.

SITA działa na polskim rynku gospodarki odpadami i utrzymania czystości od roku 1992. Obecna w ponad 20 miastach w kraju, SITA oferuje kompleksowe usługi mieszkańcom, przedsiębiorcom, instytucjom oraz samorządom lokalnym w zakresie odbioru, recyklingu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych (w tym niebezpiecznych).

SITA w Polsce zatrudnia 2 600 pracowników. Zagospodarowuje ponad 1 300 000 tony odpadów rocznie, stawiając sobie za cel stały wzrost poziomu recyklingu i odzysku.

 

 

1

Ciasteczka

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559