Uncategorised

Deklaracja dostępności Czysty Głogów Dział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Głogowie

Gmina Miejska Głogów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Czysty Głogów Dział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Głogowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Brak alternatywy albo audiodeskrypcji dla nagrań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez AKnet Tomasz Wadas.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jan Chitro.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 767 26 54 71

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Głogowie
 • Adres: Głogów ul. Rynek 10
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 767265471

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Głogowie – Rynek 10

Wejście do budynku jest dostosowane do osób niepełnosprawnych – podjazd dla wózków, dzwonek po prawej stronie drzwi na wysokości osób poruszających się na wózkach oraz automatyczne otwieranie drzwi.

 • Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda wewnętrzna).
 • Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne) oraz głosowy (portier, punkt informacyjny).
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinformowani pracownicy punktu informacyjnego, portierni).
 • Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego.
 • Zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta.
 • W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie znajduje się pętla indukcyjna oraz informacje głosowe.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

 • F1 – pomoc – po naciśnięciu tego klawisza, otworzy się okno pomocy programu, w którym aktualnie pracujemy
 • F5 – odśwież – odświeżenie przeglądarki
 • Ctrl + W – zamknięcie karty przeglądarki, która jest aktualnie włączona
 • Ctrl + T – otwarcie nowej karty przeglądarki
 • Ctrl+Pg Dn – przejście do następnej karty przeglądarki
 • Ctrl+Pg Up – przejście do poprzedniej karty przeglądarki
 • Ctrl + L – przejście do paska adresu
 • Shift + Ctrl + T – przywrócenie ostatniej zamkniętej karty przeglądarki
 • Ctrl + D – szybkie dodanie strony do ulubionych lub edycja tej, która już została do nich dodana
 • Ctrl + H – otwarcie historii przeglądania stron WWW
 • Home – przejście na początek strony
 • End – przejście na koniec strony
 • Ctrl + N – otwarcie na nowo jakiegoś programu lub powielenie otwartego już okna w eksploratorze Windows
 • Tab – przejdź do kolejnej opcji
 • Spacja – zaznacz wybraną opcję
 • TAB – przesunięcie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie
 • Shift+TAB – cofnięcie fokus na poprzedni element nawigacji
 • Enter – powoduje przejście do zaznaczonego odnośnika
 • Strzałki „w dół”, „w górę” – przewija stronę

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Kontakt

kontakt

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 • Robert Myśków tel. 76 726-54-80
 • Urząd Miejski w Głogowie
 • ul. Rynek 10 , pokój 243

Urząd Miejski w Głogowie Wydział Ochrony Środowiska Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

 • 67-200 Głogów
 • Rynek 10, pok. 5
 • tel. 76 72 65 552
 • tel. 76 72 65 558
 • tel. 76 72 65 559

Uwaga! Zmiany w PSZOK!

Uwaga! Zmiany w PSZOK!

1 sierpnia 2020r.wprowadzone zostaną zmiany dotyczące funkcjonowania

Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK.

Czytaj więcej: Uwaga! Zmiany w PSZOK!

RODO

rodo

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów,
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 767265401.
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; pod numerem telefonu +48 767265471, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1.c RODO , ustawy z dnia 29 sierpnia 19997r – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z dnia 2017r, poz.201), ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2017r. poz.1289) i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14lipca 1983r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Do Pani/Pana danych osobowych będą mieć dostęp pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie oraz firmy serwisowe oprogramowania informatycznego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

ABC segregacji

Jeśli przy segregacji pojawiły się wątpliwości, skorzystaj z naszej wyszukiwarki odpadów. (kliknij w baner i wpisz w wyszukiwarkę odpad |KROK 1|) Chcąc uzupełnić naszą wyszukiwarkę wystarczy wysłać do nas mail kontakt

do-wyszukiwarki

Dla przypomnienia

KTO PYTA NIE BŁĄDZI

Czy do pojemnika na papier wolno wyrzucać zabrudzony papier?

Do niebieskich pojemników na papier wrzucamy tylko czystą i suchą makulaturę, czyli gazety, zeszyty, tekturę  itp. Zabrudzony papier wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?

Nie myjemy opakowań, pamiętajmy, że mycie opakowań powoduje zwiększone zużycie wody. Opakowania należy opróżniać z ich zawartości (nie wyrzucajmy do śmieci w połowie pełnego słoika z dżemem lub pojemnika z resztkami śmietany).

Czy przed wyrzuceniem należy usuwać etykiety z butelek i słoików?

Nie powinno się usuwać etykiet, jeśli wymaga to użycia wody. Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, że etykieta wykonana jest z folii termokurczliwej (PVC) należy ją zdjąć. Zdjęta folia PVC nie nadaje się do recyclingu, należy ją wrzucić do śmieci zmieszanych.

Do którego pojemnika należy wrzucić opakowania (kartony) po mleku lub sokach?

Wrzucamy do pojemnika na odpady z metali i tworzyw sztucznych - są to wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Co jeśli inni mieszkańcy bloku nie będą segregować śmieci?

Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych. Jeżeli część mieszkańców nie segreguje odpadów, wówczas naliczana będzie opłata według wyższej stawki, ustalonej przez radę gminy (tzn. stawki za odpady zmieszane) dla wszystkich mieszkańców nieruchomości.

Jak należy postępować z odpadami składającymi się z różnych elementów, a trudnymi do samodzielnego rozdzielenia np. z zepsutym wózkiem dziecięcym?

Takie przedmioty, jak np. wózki dziecięce, traktujemy jako odpady gabarytowe i należy oddawać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-u (Transportowa 6 i Przemysłowa 7a).
Mniejsze odpady tego typu, np. zepsute zabawki można wrzucać do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, o ile nie są wykonane z kilku trwale połączonych surowców. W obu przypadkach odpad zostanie mechanicznie rozdrobniony w sortowni.

Co należy zrobić w sytuacji, gdy do jednego pojemnika trafiają odpady składające się z kilku różnych surowców?

W miarę możliwości należy je rozdzielić. Przykładem jest aluminiowe wieczko od jogurtu, które powinno być oderwane od plastikowego kubeczka przed wyrzuceniem obu elementów do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Gdzie należy wyrzucić szkło inne niż opakowania szklane np. szkło okienne, ceramikę itp.?

Szkło okienne oddajemy do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK (Transportowa 6), natomiast ceramikę, porcelanę, fajans wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

Co z odpadami po remoncie - czy gmina ma obowiązek odebrać śmieci w ramach opłaty?

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy naszej gminy mogą oddać miesięcznie 50 kg gruzu. Należy w Urzędzie Miasta, Dziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy ul. Poczdamskiej 1 złożyć deklarację na usługi dodatkowe, pobrać oznakowane worki i odwieźć odpad budowlany do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK (Transportowa 6 i Przemysłowa 7a).

Czy kubeczki po jogurcie trzeba myć przed wyrzuceniem

Wystarczy jedynie usunąć zawartość opakowania, mycie nie jest potrzebne.

Czy wyrzucając odpady papierowe należy usuwać zszywki do papieru, okładki od bindowania itp.?

Małe elementy takie jak zszywki można pozostawić – w papierni, gdzie odpady są przetwarzane w formę płynną, nie będzie to stanowiło problemu. Duże elementy jak np. spinacze, okładki, ramki od kalendarzy itp. powinny zostać oddzielone.

Czy butelki plastikowe i nakrętki od butelek trzeba segregować osobno?

Postępujemy następująco: nakrętkę odkręcamy, butelkę zgniatamy i zakręcamy ponownie. Butelki PET wyrzucamy razem z zakrętkami do pojemnika na tworzywa sztuczne, chyba że nakrętki zbieramy na akcje charytatywne, wówczas wyrzucamy do pojemnika tylko zgniecioną butelkę.

Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?

Takie przedmioty to odpady gabarytowe należy je oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK (Transportowa 6 i Przemysłowa 7a) lub podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

pytania

To warto wiedzieć

Co się dzieje, jeżeli nie segregujesz odpadów ?

 1. Jedna bateria typu „paluszek” wrzucona do zwykłego śmietnika może zanieczyścić 1 m3 naszego środowiska
 2. Około dwóch milionów ptaków i ssaków wodnych ginie na skutek połknięcia plastikowych odpadów wrzucanych do mórz i oceanów
 3. Litr zużytego oleju silnikowego wylanego do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić milion litrów wody
 4. Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik, to na wysypiska w całej Polsce rocznie trafi 10 tysięcy ton szkła (średnio każdy z nas wyrzuca w ciągu roku około 56 szklanych opakowań w pełni nadających się do ponownego wykorzystania)
 5. Rozkład jednej plastikowej butelki może trwać nawet 500 lat
 6. Jeden telewizor wrzucony do niewielkiego jeziora może zatruć ekosystem wodny na wiele lat
 7. Co roku z samych Lasów Państwowych usuwa się ok. 140 tysięcy metrów sześciennych podrzuconych śmieci (to ok. 1000 wagonów kolejowych załadowanych do pełna).

Co się dzieje, gdy segregujesz odpady?

 1. Recykling aluminium umożliwia obniżenie zanieczyszczenia powietrza o 95% oraz wody o 97% w porównaniu z produkcją aluminium z rudy
 2. Zużyty litrowy karton po mleku lub sokach posiada wartość energetyczną pozwalającą zasilać żarówkę o mocy 40 Watt przez 1,5 godziny
 3. Recykling jednej lodówki ogranicza emisję CO2 o ponad 2 tony
 4. Płyty CD i DVD zrobione są z tworzywa sztucznego, które może być odzyskane i ponownie wykorzystane np. do produkcji bieżni, butów lub szyb pancernych
 5. Z 450 plastikowych pudełek po proszku do prania można wyprodukować trzyosobową parkową ławkę
 6. Gdyby całe żelazo odzyskiwane na świecie przez grupę Stena Re-cykling przetopić na rowery, co trzeci Europejczyk mógłby dostać jeden z nich w prezencie (wliczając 143 miliony obywateli Rosji)!
 7. Rocznie zużywamy przeciętnie 240 kg papieru, do produkcji których potrzeba wyciąć cztery drzewa. Tyle samo papieru można otrzymać z 270 kg makulatury.
 8. Zakłady produkujące papier, w trakcie procesów wytwórczych zanieczyszczają powietrze i zużywają zasoby naturalne w postaci ropy naftowej i wody. Wykorzystując powtórnie tonę makulatury oszczędzamy około 500 litrów ropy naftowej i 26 tysięcy litrów wody.
 9. Z pięciu butelek PET po napojach można wytworzyć nić, z której powstanie koszulka sportowa.
 10. Szkło podlega recyklingowi w 100%, można je też przetwarzać nieskończoną ilość razy. Dzięki recyklingowi szkła możemy ograniczyć zużycie wody, piasku, dolomitu i sody.

Używajmy toreb wielokrotnego użytku w tym także trwałych toreb zakupowych z tworzyw sztucznych, polipropylenowych. Są one bardziej przyjazne środowisku niż jednorazówki i torby papierowe.

1

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559