Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie przyjęte w dniu 6 lipca 2016r.

2016

NR XXIV/201/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r

UCHWAŁA NR XXIV/201/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 2016.3515

Ogłoszony: 14.07.2016

NR XXIV/202/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/202/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Głogowa

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego –opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 2016.3516

Ogłoszony: 14.07.2016

NR XXIV/203/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/203/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana DZ. URZ. WOJ. 2016.3517

Ogłoszony: 14.07.2016

NR XXIV/204/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE  z dnia 6 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/204/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Głogów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego –opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 2016.3518

Ogłoszony: 14.07.2016

NR XXIV/205/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/205/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego –opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 2016.3519

Ogłoszony: 14.07.2016 rozstrzygnięcie nadzorcze  DZ. URZ. WOJ. 2016.3872

Ogłoszony: 10.08.2016

1

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559