Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie przyjęte w dniu 27 września 2016r.

2016

NR XXVI/228/16
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę NR XXXVI/226/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 2016.4614

Ogłoszony: 13.10.2016

NR XXVI/229/16
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIV/205/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 2016.4615

Ogłoszony: 13.10.2016

NR XXVI/230/16
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIV/203/2016 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 2016.4616

Ogłoszony: 13.10.2016

NR XXVI/231/16
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę NR XXIV/202/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Głogowa

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 2016.4617

Ogłoszony: 13.10.2016

NR XXVI/232/16
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r.

zmieniającą uchwałę NR XXIV/201/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 2016.4618

Ogłoszony: 13.10.2016

1

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559