Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna

PROGRAM „SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”

Głównym celem programu „Szkoła Przyjazna Środowisku” jest stosowanie w praktyce codziennego życia zasad ochrony środowiska. Celem programu jest, by uczniowie i nauczyciele spojrzeli na szkołę jako na instytucję (budynek, społeczność szkolną) krytycznym okiem i ocenili jej wpływ na środowisko, wyznaczyli słabe i mocne strony szkoły w tym względzie, a następnie zaplanowali działania mające na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.
Szkoła powinna sprzyjać osiąganiu zdrowia, dobrego samopoczucia zarówno fizycznego jak i psychicznego, zadowolenia i sukcesów na miarę możliwości każdego ucznia. Program jest realizowany przez grupę wybranych uczniów (klasę, uczestników koła zainteresowań, samorząd uczniowski, itp.) pod kierunkiem nauczyciela koordynatora.

 

 

Program „Szkoły Przyjazne Środowisku” nakreśla cele i planowane działania szkoły zmierzające
do jej lepszego funkcjonowania w zakresie oddziaływania na środowisko; przedstawia, jakie problemy powinny zostać rozwiązane w pierwszej kolejności, jakie zaś w perspektywie dwóch – trzech lat. Program zawiera harmonogram wykonywania poszczególnych zadań.
Działania prowadzone w programie zmniejszają wywierany przez nas negatywny wpływ na środowisko. Należy podkreślić że program ma charakter długofalowy tzn. przeprowadzenie audytów szkolnych, wprowadzanie działań i monitoring efektów wymaga od szkół kilkuletniego zaangażowania się w przedsięwzięcie, aby rezultaty były widoczne i mierzalne.

Celem strategicznym programu „Szkoła Przyjazna Środowisku” jest wsparcie budowania świadomości ekologicznej oraz osobistej odpowiedzialności za środowisko dzieci i młodzieży w warunkach szkolnych i pozaszkolnych. Kształtowanie postaw "świadomego konsumenta”.
Program „Szkoły Przyjaznej Środowisku” jest opracowywany w oparciu o przeprowadzony przez uczniów audyt szkoły jako instytucji oddziaływującej na środowisko. Wskazuje możliwości działań całej społeczności szkolnej na rzecz poprawy stanu najbliższego środowiska. Program ten sprawia, że zdobywana przez uczniów wiedza z zakresu ekologii przekłada się na konkretne działania na rzecz środowiska, w którym żyją.

1) Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, nauczycieli i rodziców,
2) Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku poprzez podejmowanie praktycznych działań na rzecz jego ochrony,
3) Zmniejszenie negatywnego oddziaływania obiektów oświatowych na środowisko poprzez zmniejszenie ilości powstających odpadów,

Zadaniem programu jest przygotowanie szkół do prowadzenia audytów ekologicznych wewnątrz placówek i podjęcia działań umożliwiających zmniejszenie zużycia wody, energii, odpadów,
Placówki, osiągające najlepsze efekty otrzymują certyfikaty „Szkoły Przyjaznej Środowisku” i Zielone Tablice, zostają zobowiązane do wdrożenia działań zmniejszających oddziaływanie na środowisko w perspektywie 2-3 lat.


Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” w ramach realizacji programu „Szkoły Przyjazne Środowisku” prowadzi:
- warsztaty dla nauczycieli i uczniów, oraz konferencję upowszechniającą dobre praktyki programu „Szkoły przyjazne środowisku”,
- wykonuje tabliczki „Szkoły przyjazne środowisku”, oraz certyfikaty placówkom, które przygotowały
i wdrażają program,
- gromadzi ankiety wskaźnikowe przekazane przez koordynatorów z placówek już uczestniczących
w programie „szkoła Przyjazna Środowisku”,
- zbiera i podsumowuje audyty szkolne,
- przekazuje nagrody w konkursie „Czyściciel Świata”, który jest elementem programu „Szkoły Przyjaznej Środowisku”,
- opracowuje i upowszechnia doświadczenia szkół poprzez powielenie najlepszych projektów,


Aby przystąpić do programu „Szkoły Przyjazne Środowisku” placówki oświatowe zobowiązane są do przeprowadzenia w szkole audytu tj. oceny oddziaływania szkoły jako instytucji na środowisko.
Audyt powinien być przeprowadzony przez uczniów w oparciu o przygotowane wcześniej ankiety.
Informacje z audytu mają posłużyć do stworzenia „Programu Szkoły Przyjaznej Środowisku”, który opracowują wybrani uczniowie wraz z nauczycielem prowadzącym. Przygotowany program powinien być przedstawiony całej społeczności szkoły.

Jak powinien być stworzony Program szkoły przyjaznej środowisku:

1) Przygotowana krótka informacja o szkole.
2) Opis, w jaki sposób szkoła oddziaływuje na środowisko - w oparciu o wyniki ankietyzacji.
3) Wypisać najważniejsze problemy w oddziaływaniu szkoły na środowisko.
4) Następnie wypisać, jak te problemy mogłyby być rozwiązywane w najbliższym czasie i w dłuższej perspektywie, celom tym należy przyporządkować metody – zadania do wykonania.

Tekst PROGRAMU winien być opracowany w czytelnej i zwięzłej formie np. w punktach i upubliczniony np. poprzez wywieszenie na gazetce szkolnej i zamieszczenie na stronie internetowej. Na tym etapie koordynatorzy powinni w planowanie włączyć dyrekcję i samorząd uczniowski.

Końcowa dokumentacja powinna zawierać:

1) Wprowadzenie – opis celów „Programu Szkoły Przyjaznej Środowisku”
2) Informacje wstępne o szkole (historia, lokalizacja, opis funkcjonowania)
3) Opis oddziaływania na środowisko (wyniki audytu, opis zdiagnozowanych problemów)
4) Program wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły zmierzających do poprawy oddziaływania placówki na środowisko.
Taka dokumentacja powinna ułatwiać realizację założeń Programu w ciągu kilku lat.

Cała dokumentacja nie powinna przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu.
Aby "Program Szkoły Przyjaznej Środowisku" stał się wiążący dla szkoły, musi zostać zatwierdzony przez dyrekcję i samorząd, a więc należy go również wydrukować tak, aby dokument w formie papierowej mógł zostać przekazany dyrekcji i samorządowi szkoły.

Szkoły, które opracują własny „Program Szkoły Przyjaznej Środowisku” otrzymują CERTYFIKAT SZKOŁY PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU w formie dokumentu oraz zielonej tabliczki do wywieszenie w szkole.

 

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" 
Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica 
tel. 76 723 81 01, fax 76 721 24 96
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.edukacjaodpadowa.pl
www.zielonaakcja.pl

1

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559