Informujemy, że z dniem 01.04.2021 r. Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
przeniesiony został do budynku Urzędu Miejskiego przy Rynku 10

Witamy na stronie www.czystyglogow.pl
Herb miasta GłogówJest to oficjalna strona Gminy Miejskiej Głogów, która ma za zadanie przybliżyć mieszkańcom Głogowa kwestie dotyczące zorganizowanego gminnego systemu gospodarki odpadami. Umieszczane treści pozwalają przybliżyć zasady segregacji odpadów, oraz właściwy sposób postępowania z tzw. odpadami problematycznymi. Jest to również platforma umożliwiająca stały kontakt z mieszkańcami Głogowa i bieżące informowanie ich o wprowadzanych zmianach oraz organizowanych eko-akcjach na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie oraz do udziału we wszystkich ekologicznych projektach realizowanych przez Gminę Miejską Głogów.
Pracownicy Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o działaniach w zakresie ekologii

Strona internetowa DGL EKO(Link otwiera się w nowym oknie)

 


Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Głogów

Sprawdź się czy umiesz segregować śmieci

quiz-logoSprawdź się czy umiesz segregować śmieci? Do jakiego pojemnika wyrzucisz lub gdzie oddasz.

 

grafika-quiz

Lista aptek przyjmujących przeterminowane leki

apteka

Lp.

Nazwa apteki

Adres

1.

Apteka „ZIKO”

ul. Piłsudskiego 19, 67-200 Głogów (Galeria Glogovia)

2.

Apteka „PRZY POLOMARKECIE”

ul. Mickiewicza 46, 67-200 Głogów

3.

Apteka „APTECUS X”

ul. Poniatowskiego 12 , 67-200 Głogów

4.

Apteka „DBAM O ZDROWIE”

ul. K. Sprawiedliwego 4,67-200 Głogów

5.

Aptek „FARMAKO”

ul. Kościuszki 15F, 67-200 Głogów

6.

Apteka „HERBOWA”

ul. Budowlanych 16A, 67-200 Głogów

7.

Apteka „NOVA”

ul. Kościuszki 16A, 67-200 Głogów

8.

Apteka „STYLOWA”

Al. Wolności 12E, 67-200 Głogów

9.

Apteka „PIASTOWSKA”

ul. Rycerska 21, 67-200 Głogów

10.

Apteka „PRZY ZIELONYM RYNKU”

ul. Jedności Robotniczej 16E , 67-200 Głogów

11.

Apteka „CENTRUM ZDROWIA 24h”

Aleja Wolności 34, 67-200 Głogów

12.

Apteka „DBAM O ZDROWIE”

ul. Plutona 1, 67-200 Głogów

13.

Apteka „DBAM O ZDROIE”

ul. Skłodowskiej-Curie 11, 67-200 Głogów

14.

Apteka „DR MAX”

ul. Jedności Robotniczej 2, 67-200 Głogów

15.

Apteka „GŁOGOWSKA”

ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów

16.

Apteka „RODZINNA”

ul. Moniuszki 12, 67-200 Głogów

17.

Apteka „HERBOWA”

ul. Sportowa 1B, 67-200 Głogów

18.

Apteka „KONWALIOWA”

ul. Piłsudskiego1, 67-200 Głogów

19.

Apteka „PRIMA”

ul. Perseusza 1, 67-200 Głogów

20.

Apteka „GEMINIUM”

ul. Gwiaździsta 1a, 67-200 Głogów

21.

Apteka Gemini

Plac 1000-lecia 7/2

Zmiana stawki opłaty za system gospodarowania odpadami komunalnymi

WAŻNE!

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI OD DNIA 1 LIPCA 2017 R. ORAZ WZORU DEKLARACJI

Informujemy, że w dniu 23 maja 2017 r. na sesji Rady Miejskiej w Głogowie podjęto następujące uchwały dotyczące systemu gospodarowania odpadami:

 1. UCHWAŁA NR XXXV/357/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017r.  w sprawie wyboru metody ustalenia i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. U. z 2017r. poz. 2678)
 2. UCHWAŁA NR XXXV/355/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/205/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów (Dz. U. z 2017r. poz. 2676)
 3. UCHWAŁA NR XXXV/356/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017r.  w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dz. U. z 2017r. poz. 2677)
Czytaj więcej: Zmiana stawki opłaty za system gospodarowania odpadami komunalnymi

Deratyzacja

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OBOWIĄZEK DERATYZACJI DOTYCZY WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE CAŁEGO MIASTA GŁOGOWA

deratyzacja

Zgodnie ze wskazaniami w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia zabiegów deratyzacyjnych na terenie nieruchomości każdego roku w następujących terminach tj. :

§ 19.

 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zlokalizowane na terenie Głogowa oraz:
  1. cała sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz deszczowej w obrębie miasta.
  2. studnie telekomunikacyjne i ciepłownicze w obrębie miasta;
  3. teren Fosy Miejskiej.
 2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się:
  1. trzykrotnie w ciągu roku na obszarze Osiedla Stare Miasto oraz Osiedla Kopernik:
   1. od 15 marca do 1 kwietnia,
   2. od 1 lipca do 15 lipca,
   3. od 15 listopada do 1 grudnia;
  2. dwukrotnie w ciągu roku na pozostałym terenie Głogowa w terminach:
   1. od 15 marca do 1 kwietnia;
   2. od 15 listopada do 1 grudnia.

Obowiązek deratyzacji (we wskazanych terminach a także doraźnie w razie potrzeby) spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

W przypadku występowania gryzoni deratyzację należy przeprowadzać również poza terminami i terenami określonymi w Regulaminie. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 ze zmianami), właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.

Ważne jest przestrzeganie pewnych zasad by nie zwiększać populacji szczurów w swoim otoczeniu takich jak:

 • Najlepiej ograniczyć wyrzucanie jedzenia, nie wyrzucać odpadów i resztek kuchennych poza kosze, zamykać klapy w pojemnikach, dbać o porządek w miejscach gromadzenia odpadów (boksach i wiatach śmietnikowych) i utrzymywać piwnice w należytym stanie porządkowym;
 • Zabrania się gromadzenia odpadów żywności poza punktami gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych, a w szczególności odpadów żywności stanowiących potencjalny pokarm dla ptactwa i zwierząt dzikożyjących oraz bezpańskich;
 • Nie należy dokarmiać ptaków w miejscach dostępnych dla szczurów, zwłaszcza wysypując pożywienie bezpośrednio na powierzchnię terenu;
 • Ważne jest by tworzyć warunki dla wolnożyjących kotów, które są naturalnymi wrogami szczurów;
 • Z chwilą rozpoczęcia deratyzacji powinny zostać wyłożone preparaty deratyzacyjne. Powinny być one uzupełniane na bieżąco przez cały czas trwania obowiązkowej deratyzacji, a jeżeli preparaty będą nadal pobierane (zjadane przez gryzonie), nawet po zakończeniu terminu. Należy na bieżąco prowadzić monitoring działań a preparat usunąć dopiero po stwierdzeniu zaprzestania pobierania przez gryzonie;
 • Jeżeli na terenie nieruchomości zaobserwujemy pojawienie się szczurów należy zawiadomić o tym jego właściciela lub zarządcę, który jest zobowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia deratyzacji.

Obowiązkowa deratyzacja oznacza to, że z chwilą rozpoczęcia deratyzacji powinny zostać wyłożone preparaty deratyzacyjne. Powinny być one uzupełniane na bieżąco przez cały czas trwania obowiązkowej deratyzacji, a jeżeli preparaty będą nadal pobierane (zjadane przez gryzonie), nawet po zakończeniu terminu. Należy na bieżąco prowadzić monitoring działań a preparat usunąć dopiero po stwierdzeniu zaprzestania pobierania przez gryzonie.

Zaleca się aby właściciele nieruchomości przestrzegali obowiązkowej deratyzacji nieruchomości, by działania były jak najbardziej kompleksowe.

Niezmiernie ważne jest przestrzeganie pewnych zasad by nie zwiększać populacji szczurów w swoim otoczeniu. Bezpieczne pozbywanie się odpadów (zwłaszcza resztek żywności), nie stosowania młynków koloidalnych (są one niezgodne z prawem), sposób prowadzenia ogródków gastronomicznych oraz przeprowadzanie deratyzacji w taki sposób, by działania były skuteczne pomoże w ograniczeniu populacji szczurów.

Ze względu na otrzymywane sygnały od mieszkańców miasta prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie bagatelizowania zjawiska występowania gryzoni.

Objaśnienia: Art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 ze zmianami)

Art. 22.

 1. Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:
  1. prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;
  2. zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;
  3. usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości;
  4. usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.
 2. W razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną, minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania sanitarnohigieniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, a także sposoby postępowania mające na celu zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym, oraz kwalifikacje osób uprawnionych do realizacji procedur czystości i dekontaminacji, w zakresie:
  1. lokalizacji obiektów produkcyjnych, usługowych oraz handlowych,
  2. minimalnej ilości i powierzchni oraz przeznaczenia pomieszczeń wchodzących w skład obiektów produkcyjnych, usługowych oraz handlowych,
  3. procedur utrzymania czystości i dekontaminacji,
  4. warunków produkcji, świadczenia usług i prowadzenia handlu

PSZOK przy ul. Transportowej

Informmujemy, że PSZOK przy ul. Transportowej  6 będzie nieczynny w dniu 24.12.2015r. oraz 02.01.2015r.  zastępczo prosimy o kierowanie odpadów do PSZOK przy ul. Przemysłowej 7a

1

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559